Skip To ContentSkip To Content

  2019-20 Advanced Learning Referral Window OPEN: May 15-September 23, 2019

  More information is located at the following link on the SPS website    

  Refer your child on the Source. 

  New to the Source? Please go to www.seattleschools.org. The Source is located in the
  “Student Family Portals.” Click “Set Up” to set up your Source account.
  Contact your school office and they will arrange for support to help you fill out the online referral
  on the Source, or complete the form and mail it to the Advanced Learning Department at Seattle
  Public Schools no later than September 23, 2019. Your school office will be able to arrange for
  support with this process.

  Aprendizaje Avanzado
  Comuníquese con la oficina de su escuela y ellos se encargarán de conseguir apoyo
  para ayudarlo a completar la referencia en línea en la Fuente, “Source”, o complete el
  formulario y envíelo por correo al Departamento de Aprendizaje Avanzado de las
  Escuelas Públicas de Seattle a más tardar el 23 de septiembre de 2019. Su oficina
  escolar podrá contar con apoyo para este proceso.

  Advanced Learning (高級學習)
  聯絡你的學校辦公室, 他們能安排人手幫助你在 Source 填寫網上表格, 或 完成表格
  並在 2019 年 9 月 23 日前寄回至在西雅圖校區的 Advanced Learning 部 門。 你的
  學校辦公室能安排人手幫助你。

  Waxbarashada Sare
  La xiriir xafiiska dugsigaaga oo waxay kuu qabanqaabin doonaan taageerada si ay kaaga
  caawiyaan inaad buuxiso diritaanka internetka ee ku yaalla Source, ama Soo buuxi
  foomka una soo dir Waaxda Waxbarashada Sare ee Dugsiyada Dadwaynaha Seattle ugu
  danbeyn Sibtember 23, 2019. Xafiiska dugsigaada ataa awood u leh in ay ku diyaariso
  taageerada geeddi-socodkan.

  Học Tập Nâng Cao
  Liên lạc với văn phòng nhà trường và nhân viên sẽ sắp xếp hỗ trợ quý vị hoàn thành
  đơn giới thiệu trực tuyến trên Source, HOẶC Hoàn thành mẫu và gửi mẫu đơn đến
  trường công lập Seattle Advanced Learning Department trước ngày 23 tháng 9, 2019.
  Văn phòng trường của con em quý vị có thể sắp xếp hỗ trợ cho quá trình này.

  የላቀ(አድቫንስድ ለርኒግ)ትምህርት
  የትምህርት ቤትዎ ቢሮ ያነጋግሩ እና ትምህርት ቤቱ የሶርስ የመስመር ረፈራል ቅፅ መሙላት እንዲችሉ ለማገዝ
  ያመቻችልዎታል ፣ ወይም ቅፅ በሞምላት ወደ ሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች የላቀ ትምህርት ክፍል ከመስከረም
  23፣2019 ባልበለጠ ግዜ ይላኩት።የትምህርት ቤትዎ ጽ/ቤት በዚህ ሂደት ድጋፍ ያደርግልዎታል።
  Advanced Learning| 206-252-0130 | www.seattleschools.org/advlearning